فرا رسیدن ماه پر برکت رمضان مبارک باد.

گنجینه ی نورانی قرآن رمضان است                        آرامش دلهای پریشان رمضان است

مجموعه گلهاست شب و روز عزیزش                      یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهترین دبستان دخترانه ساری
 بهترین دبستان دخترانه ساری
 بهترین دبستان دخترانه ساری
 بهترین دبستان دخترانه ساری
 بهترین دبستان دخترانه ساری
 بهترین دبستان دخترانه ساری