تدریس

بازی ریاضی الگویابی  (تلفیقی) ،در این بازی با کمک دست و پا به شمارش از ۱تا ۴ پرداخته میشود چیدمان کنزها به گونه ایست که یکی دوتایی سه تایی و چهارتایی چیدمان میشود ،ردیفی که یه مانع ( کنز) گذاشته شده تک پا کنارش قرار میگیریم ردیف دوتایی جفت پا قرار میگیریم ،ردیف سه تایی جفت پا قرار گرفته و یه دست روی زمین و ردیف چهارتایی جفت پا و هردودست به نشانه اینکه چهار مانع چیده شده قرار میگیریم طبق الگو، نکته اینکه برای پایه های بالاتر و برای سخت تر شدن بازی کنزها را به ترتیب نمیچینیم که ۱،۲،۳،۴ باشد، ترتیب درهم از ۲،۴،۱،۳ یا ۱،۴،۲،۳ و ترتیبهای دیگر و با تکرارهای بیشتر تا ذهن در این بازی بیشتر درگیر شود و دقت و تمرکز هم امتحان و مورد سنجش قرار میگیرد .