تدریس

آشنایی دانش آموزان با شکل های مختلف اعداد در درس ریاضی

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری

بهترین دبستان دخترانه ساری    دبستان خوب ساری    دبستان خوب ساری    بهترین دبستان خوب ساری   بهترین دبستان دخترانه ساری    دبستان خوب دخترانه ساری   دبستان خوب ساری   بهترین دبستان دخترانه ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری    دبستان خوب ساری    دبستان خوب ساری    بهترین دبستان خوب ساری   بهترین دبستان دخترانه ساری    دبستان خوب دخترانه ساری   دبستان خوب ساری   بهترین دبستان دخترانه ساری

گزارش تصویری