تدریس

بازی با ریاضی   ساعت زرنگ پایه دوم

اهداف بازی : درک عمیق تر مفهوم ساعت

شرح بازی: با کمک تاسی که برروی هر سطح آن، ارزش های زمانی مختلف نشان داده شده است دانش آموزان به صورت گروهی انتخاب می شوند و ساعت های خود را روی عدد 12 تنظیم می کنند . به نوبت برای هر گروه تاس توسط آموزگار انداخته می شود و با توجه به زمان نوشته شده روی تاس ، دانش آموزان یک گروه عقربه ها را روی ساعت خود حرکت می دهند. این بازی چند بار تکرار می شود برنده بازی گروهی است که عقربه ی ساعتشان به ساعت 12 برسد یا از آن عبور کند.

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری  بهترین دبستان دخترانه ساری

گزارش تصویری