تدریس

دست سازه ماشین ضرب ریاضی پایه سوم جهت ثبیت ضرب های یک رقمی و دست ورزی

گزارش تصویری