همکار محترم جناب آقای زارع درگذشت ناگوار پدرعزیزتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای شما و خانواده محترم صبر خواهانیم.

همکار محترم جناب آقای زارع درگذشت ناگوار پدرعزیزتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای شما و خانواده محترم صبر خواهانیم.