تحویل کتب درسی به دانش آموزان مشق نو

کتاب من یه قصه اس

قصه ای از یه دنیا

کتاب من یه دوسته

دوست همه بچه ها

کتاب چه مهربونه

هر چیزی رو میدونه

یاد میگیریم از کتاب

درس های خوب و زیبا

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری 

دبستان خوب ساری

بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری بهترین دبستان خوب ساری بهترین دبستان دخترانه ساری  دبستان خوب ساری

 

گزارش تصویری