20 مهر روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد.

گزارش تصویری