هفته پیوند اولیا و مربیان گرامی باد.

انجمن اولیاء و مربیان، مظهر همکاری خانه و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجونان است.

گزارش تصویری