بازدید اداره کل آموزش و پرورش استان از دبستان

آقای عمادی از اداره کل آموزش و پرورش استان برای بازدید به مدرسه تشریف آوردند و از همه کلاس های درس بازدید کردند و  از نحوه تدریس و فعالیت های مدرسه بسیار راضی بودند و  از نوع فعالیت و تدریس خانم زائری عزیز بسیار راضی بودند و برای ایشان تشویش در نظر گرفتند.

.

.

.

.

بهترین دبستان دخترانه ساری

دبستان خوب ساری

گزارش تصویری